Közösségi hálózatokon rendezett játékok szabályai Kbas táskák

A Facebook közösségi hálózatok nem szervezik, nem támogatják és semmilyen egyéb módon sem kapcsolódnak a nyereményjátékhoz. A játékban résztvevő személyek adatait kizárólag a Katkyn s.r.o. társaság kezeli, mint a Kbas táskák webáruház Facebook közösségi hálózatokon való üzemeltetője. A játék során a résztvevők által megadott személyes adatok kizárólag a verseny céljaira lesznek felhasználva. A Facebook közösségi hálózatok nem felelnek a játék tartalmáért, az kizárólag a szervező felelőssége.

1. Játék szervezője

A közösségi hálózatokon rendezett nyereményjáték szervezője (a továbbiakban csak „Játék“) a Katkyn s.r.o. társaság, székhelye Račianska 88 B, 831 02 Pozsony, statisztikai számjele: 54 684 790, bejegyezve a Pozsonyi I. járási bíróság cégjegyzék Sro részleg, 163551/B sz. betétlapján (a továbbiakban csak „Szervező“).

2. Játék időpontja és helyszíne

A Játék a Facebook közösségi hálózat https://www.facebook.com/Kbastaskak/ oldalán közzétett időpontban zajlik.

3. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban 18 évesnél idősebb (18 évesnél fiatalabb személy esetében csak a törvényes képviselő beleegyezésével) Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező természetes személy vehet részt (a továbbiakban csak „Játékos“ vagy „Résztvevő játékos“).

A részvételi feltételeket a Szervező a Facebook hálózat Kbastaskak oldalán teszi közzé. A Játék időtartama alatt a Játékos többször is részt vehet a Játékban, de csak egyszer válhat nyertessé;

A Játékból ki vannak zárva a Kbas táskák társaság dolgozói. A Játékban részt vehetnek a Kbas táskák társaság dolgozóinak családtagjai (férj/feleség, gyerekek, szülők és testvérek).

4. Eredményhirdetés és nyeremény átadása

A részvételi feltételek Játékosok általi teljesítésének ellenőrzése kizárólag a Szervező hatáskörébe tartozik.

A részvételi feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Szervező kisorsolja a nyertest. A sorsolás a nyilvánosság jelenléte nélkül zajlik. A nyertesek pontos számát a Szervező a Facebook közösségi hálózat https://www.facebook.com/Kbastaskak/ oldalán teszi közzé.

A Játék nyereménye a bejegyzés képén látható termék.

A Szervező a nyertesek nevét a Facebook közösségi hálózat https://www.facebook.com/Kbastaskak/ oldalán teszi közzé a sorsolást követő 5 napon belül.

A Szervező felkéri a nyerteseket, hogy a Facebook privát üzenetben küldjék el az elérhetőségeiket.

A nyereménytárgyat a Szervező a Játékos által megadott kézbesítési címre postai szolgáltatás útján illetve futárszolgálat által szállíttatja. A kézbesítési adatok helyességéért és pontosságáért a nyertes felel. A Szervező nem vállal felelősséget a nyereménytárgy kézbesítésének meghiúsulásáért (pl. lopás, veszteség, károsodás következtében) vagy annak késéséért.

5. Játékos kizárása

A Szervező fenntartja a jogot kizárni a Játékból minden olyan Játékost, aki sértő nyilatkozatokat tesz közzé illetve hozzászólásainak tartalma nincs összhangban a jó erkölcsökkel.

6. Játékban való részvétel és adatkezelés

6.1. A Játékosok személyes adatainak kezeléséért és feldolgozásáért kizárólag a Szervező felel.

6.2. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően és a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mertékben kezelje. Az adatkezelés célja a Játék megszervezése és kiértékelésének biztosítása a Játékszabályzattal összhangban (pl. a nyereménytárgy átadása, nyertes teljes nevének és lakóhelyének közzététele a médiában illetve a Szervező feljebb feltüntetett honlap és Facebook címén).

6.3. A Játék nyerteseinek személyes adatait a Szervező szükséges mértékben a sorsolást követően is tárolja jogi védelmének érdekében (pl. jogi igények érvényesítése esetén, jogi védelem érdekében a Szervezővel szembeni követelések esetén stb.). A jelen pont szerinti hozzájárulás hiányában a Játékban történő részvétel nem lehetséges.

6.4. A jelen szabályzat 6.2. és 6.3. pontjában foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulás önkéntes és nem feltétele a Szervező egyéb szolgáltatásainak nyújtására (pl. áruértékesítés).

6.5. A Játékos a jelen szabályzat 6.2. és 6.3. pontjában foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását a Szervező székhelyének címén illetve a Szervező által kinevezett felelős személy info@divataska.hu e-mail címén írásos formában bármikor visszavonhatja. Amennyiben a Játékos visszavonja a jelen szabályzat 6.2. pontjában foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékban a továbbiakban nem vehet részt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.6. A Résztvevő játékos hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás érvényességi idejének lejártát követően illetve az adatfeldolgozás céljának megszűnésével a Szervező a Játékos személyes adatait gazdasági okokból további értesítés nélkül haladéktalanul megsemmisítse, amennyiben további megőrzésüknek nincs jogalapja.

6.7. A Játék során kezelt személyes adatokat kizárólag a Facebook közösségi oldalak üzemeltetőjének továbbítjuk, ebben az esetben is csak a szükséges mértékben: Játékos utóneve, vezetékneve és lakóhelye.

6.8. A Résztvevő játékos, mint érintett személy a jelen Játékszabályzat követelményei betartása mellett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A jelen Játékszabályzat követelményei betartása mellett az érintett személy (i) jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, (ii) kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, (iii) kérheti az adatkezelés korlátozását, (iv) jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak direkt marketing céljából végzett adatkezelés ellen, (v) kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, elsősorban akkor, ha már az adatokra nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, esetleg ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték és (vi) jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett személy a feljebb felsorolt jogait a Katkyn, s.r.o. társaság, mint Szervező székhelyének címén illetve következő e-mail címén: info@divataska.hu vagy telefonszámán: +421 944 627 725.

A Szervező az érintett személy kérelmének haladéktalanul, de minden esetben az általánosan érvényes jogszabályokban foglalt határidőn belül eleget tesz.

6.9. Az érintett személyek a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál panasszal élhetnek. A hivatal címe és elérhetőségei: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO (statisztikai számjel): 36064220, telefon: +421/2/3231 3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Egyéb rendelkezések

A Játékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

A Nyertesnek nem keletkezik automatikusan jogosultság a Nyereményre és a Nyertes nem jogosult a Szervezőtől a Nyeremény helyett alternatív követelést igényelni. A Nyertes nem köteles elfogadni a Nyereményt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt hasonló típusú és értékű díjra cserélje, és változtasson a díj átadásának feltételein.

A Szervező nem vállal felelősséget minden olyan kárért, amely a Nyertesnek a Játékban való részvétel illetve a Játék lefolytatásához szükséges műszaki berendezés és hálózatok hozzáférhetetlensége/hibás működése következtében keletkezett.

A teljes játékszabályzat a www.divataska.hu weboldalán érhető el.

Pozsony, 2020. 01. 01.